Otto – ungdomsavdeling

Avdelingsleder

Silje Maria Daub

Otto ute
Otto veranda
PixelCo_210524_0169
PixelCo_210524_0123
PixelCo_210524_0114
PixelCo_210524_0124
PixelCo_210524_0118
Otto bad
PixelCo_210524_0127
PixelCo_210524_0140
PixelCo_210524_0142
PixelCo_210524_0143
PixelCo_210524_0147
previous arrow
next arrow

Målgruppe

Avdelingen har fire institusjonsplasser for ungdom mellom 13-19 år, hvorav en plass er i treningshybel. Plasseringer hjemles i Barnevernloven §§ 3-2 og 5-1. Ved inntak tas det hensyn til beboergruppens sammensetning. Omsorg danner grunnlaget for arbeidet i avdelingen. Det tilbys familie og nettverksarbeid etter avtale med barneverntjenesten. Alle barna og ungdommene som bor på Otto skal ha et dagtilbud. For ungdom, som ikke går på sin bostedsskole, gis det undervisningstilbud på lokale skoler i Asker. Det tilbys tilpasset opplæring ved Holmen skole.  

Metode

Vi tilstreber å være et «hjem» for ungdommene i den perioden av livet hvor de har behov for å være på Otto. Med det menes at de skal være et godt sted å bo, med stabile, trygge voksenpersoner, faste kontaktpersoner og en liten gruppe ungdommer å forholde seg til. Vi lager individuelle planer rundt hver enkelt ungdom ut fra deres behov. Vi arbeider for at ungdommene aktivt skal medvirke i planene, og gir dem utstrakte muligheter til å påvirke egen hverdag. Personalet er trenet i samtaleteknikker som fremmer motivasjon og refleksjon hos ungdommen. For at den nødvendige omsorgen skal kunne ivaretas, er det samtidig nødvendig med forutsigbare rammer og rutiner, samt en strukturert hverdag. 

For å kvalifisere for å flytte inn i treningshybelen må ungdommen oppfylle visse generelle kriterier. Dette omfatter blant annet at de må ha en alder og modenhet som gjør at de kan mestre dette, at de har vist evne til å stå i et dagtilbud over tid og at de viser gode samarbeidsevner. I tillegg til de generelle kriteriene, utarbeides det en individuell avtale med den enkelte ungdom, i samarbeid med barneverntjenesten og ungdommens foresatte. Vi ønsker å gi ungdommene som bor hos oss mestringsopplevelser. Vi tilbyr aktiviteter, turer og følger opp deres egne fritidsinteresser. Vi lar dem prøve ut, bekrefte og utvikle egne ressurser gjennom aktiviteter og daglige gjøremål sammen med voksne. 

Målet for oppholdet ved avdeling Otto er at ungdommene skal ha etablert et velfungerende og støttende nettverk, samt mestre egen hverdag med tanke på arbeid/utdanning og en aktiv fritid. For de eldre ungdommene er målet at de skal kunne mestre en selvstendig bosituasjon etter endt opphold ved avdelingen. Kontakten med familie og nettverk ivaretas med klare besøksavtaler for at barna og ungdommene skal få oversikt over hverdagen, og for å vektlegge og sikre relasjonsarbeidet rundt den enkelte. 

Beskrivelse av avdelingen

Avdeling Otto er lokalisert i en enebolig på Hvalstad. Treningshybelen er lokalisert i underetasjen, med mulighet for egen inngang. Avdelingen disponerer 15 årsverk.

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger