Vår ideologi og historie

HISTORISK SUS

På Brusetkollen er vi stolte av å kunne si at vi eies av Oslo Sanitetsforening og drives på nonprofitt basis. Det betyr at ingen tar ut overskudd fra driften. Sanitetsforeningen har et stort engasjement for bygging av institusjoner for barn, ungdom og voksne med spesielle behov, over hele landet. Gjennom innsamlinger, salg av egenprodusert materiale og dugnadsinnsats har Sanitetsforeningene landet rundt bidratt til reisingen av et stort antall institusjoner.

Oslo Sanitetsforening fikk eiendommen Vangen fra Asker- kunstnerne Otto og Tilla Valstad en gang tidlig på 1920-tallet. Ekteparet drev så Brusetkollen som friluftsskole i samarbeid med Sanitetsforeningen og Oslo kommune i mange år. Eiendommen Brusetkollen ble kjøpt av Oslo Sanitetsforening i 1921. Ideen om friluftskole kom fra Danmark og var et tilbud til barn fra de tettest befolkede og ofte usunne miljøer på Oslos østkant. Kampen mot tuberkulosen var den tids største helsemessige oppgave. Å trygge barn og ungdoms oppvekstvilkår har siden arbeidet mot tuberkulosen tok til omkring århundreskiftet vært en prioritert oppgave for Sanitetsforeningen. Etter hvert ble målgruppen endret til å omfatte barn og ungdom fra «byen», som trengte kortere eller lengre opphold på «landet». I mange år ble stedet benyttet som feriekoloni, og den kjente visa til Lillebjørn Nilsen streifer innom blant andre nettopp Brusetkollen.

I tråd med samfunnsutviklingen ble Brusetkollens standard utviklet bygningsmessig og det faglige tilbudet ble endret fra å ha et fokus på det forebyggende helsemessige aspektet til det sosialfaglige. 

VÅR IDEOLOGI

DET HUMANISTISKE MENNESKESYN

I tråd med Sanitetsforeningens verdigrunnlag og intensjonen i Lov om barneverntjenester og retningslinjer gitt i skolelovgivningen er virksomheten bygget på et humanistisk livssyn, der enkeltmennesket og respekten for menneskeverdet settes i sentrum. Brusetkollen har som mål å tilby tjenester som er i tråd med mandat gitt av innsøkende instans, og som er forankret i oppdatert forskning og teorigrunnlag.

VEKTLEGGING AV DET INDIVIDORIENTERTE PERSPEKTIV

På bakgrunn av dette ser vi behovet for klart definerte individuelle tilbud med tydelige målsetninger for hvert enkelt opphold. Metodikken institusjonen benytter skal være tilpasset hvert enkelt barn og ungdom, deres problematikk og historie – samt formålet med oppholdet.

BARNET FØRST

Som en overordnet verdi for virksomheten ved Brusetkollen, der prioritering/ avveining stadig må foretas er Barnet først, avgjørende. Barnet først innebærer at i spørsmål der eier eller ansattes ønsker kommer i konflikt med avtalte mål for beboere, skal beboerens interesser ivaretas først, og at i alt arbeid ved institusjonen skal målet være at det er en god institusjon å bo på eller tilhøre.

PERSONALET ER VIRKSOMHETENS VIKTIGSTE RESSURS

Det tilstrebes å ha faglærte/ eller personer med alternative/ beslektede høyskoleutdanninger i alle stillinger ved institusjonen. Det kan gjøres avvik fra bestemmelsen etter nøye vurdering av annen utdanning og praksis.