Forsterkningstiltak kommunale fosterhjem

Brusetkollen har gjennom egne spesialiserte fosterhjem lang erfaring med hvilken krevende oppgave mange fosterforeldre står overfor, og hvilke store konsekvenser det kan få for barn og ungdom når det blir brudd i fosterhjemsplasseringen. Brusetkollen har erfaring med at skreddersydde og tidvis intensive tiltak i familien kan være det som skal til for å sikre den stabiliteten i plasseringen som barna og ungdommen trenger, samt gi fosterforeldre den støtten de trenger. Foruten tilbudene som er beskrevet over tilbyr Brusetkollen særskilte tiltak til kommunale fosterhjem.

Veiledning – Fosterforeldreoppdraget har gjennom tidene forandret seg, og kompetansekrav og mer profesjonalisering har vist seg nødvendig for å ivareta de store omsorgsbehovene mange fosterbarn har. Brusetkollens erfaring er at veiledning er et godt egnet tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av fosterforeldre. Avdelingens konsulenter har alle godkjent veilederutdanning og har mye erfaring med å veilede fosterforeldre, miljøterapeuter og andre fagpersoner. Vi har gode erfaringer med å tilby veiledning i gruppe der erfaringsutveksling er en viktig del av veiledningen. Dette kan tilbys som ren prosessveiledning, men det kan også skreddersys veiledningstilbud som er mer saksorienterte. Utover fosterforeldre kan veiledning tilbys samarbeidspartnere, lærere, avlastningstiltak eller andre viktige voksenpersoner rundt fosterbarnet.

 

Ivaretakelse av biologisk familie – Barn har rett til og behov for en sammenhengende livshistorie også der det har vært traumatiske opplevelser. Brusetkollen har lang erfaring med ivaretakelse og oppfølging av biologisk familie. Det å vite at biologiske foreldre blir tatt vare på kan ha avgjørende betydning for at et barn / en ungdom skal kunne falle til ro i et fosterhjem og utvikle seg positivt. Brusetkollens egne fosterbarn og familier har gitt oss mye kunnskap om den store verdien arbeidet med biologisk familie kan ha, og Brusetkollens rolle som en tredjepart gir erfaringsmessig gode muligheter for å skape positive prosesser i arbeidet med biologisk familie.  

Terapeutiske samtaler med foreldre, par og barn. Brusetkollen har terapeuter med særskilt kompetanse i å tilby samtaler til fosterbarn, par og familier. Samtalene kan eksempelvis bære preg av psykoedukasjon om ulike problemstillinger knyttet til fosterbarnet, de kan omhandle fosterforeldres egne følelser i møte med sterke uttrykk, eller hvordan situasjonen påvirker fosterforeldrene i sitt samliv. Terapeutiske samtaler kan også tilbys fosterbarn sammen med fosterforeldre og/ eller biologiske foreldre med temaer som åpner for muligheter til forsoning med egen historie.

 

Bistand ved samvær- Brusetkollen har lang erfaring med å tilrettelegge for gode samvær med biologisk familie. Vi har egnede lokaler, og fagpersoner som er godt kjent med hvordan jobbe systematisk for å sikre gode samvær. Dette i form av planlegging, oppfølging av barn, ungdom, biologisk familie og fosterfamilie før samvær finner sted, evt tilsyn underveis, samt oppfølging i etterkant.  

 

Brusetkollen sin modell for oppfølging av spesialiserte fosterhjem vil kunne tilbys i sin helhet til kommunale fosterhjem (LINK TIL DENNE)

 

Kompetanseutvikling/ kursing med fokus på evidensbaserte tilnærminger:

Kurs og kompetanseheving kan tilbys som en kursrekke, enkeltkurs eller som psykoedukasjon i veiledningsgrupper. Tilbudet skreddersys i samarbeid med barneverntjenesten.

 

TBO-F

Traumebasert omsorg for barneverntjenester, skoler, avlastningstiltak. Herunder tilbud om NMT- kartlegging for økt systematisk arbeid  

COS

Nevropsykiatriske lidelser, praksisnært og med særlig fokus på barneverntjenestens målgruppe– (ADHD, Asperger, Tourette og autismespekterforstyrrelser)

Psykiske lidelser som eksempelvis PTSD, reaktiv tilknytning og affektive lidelser, praksisnært og med særlig fokus på barneverntjenestens målgruppe  

TRF (trygghet, relasjon og følelser)

Mestringskatten og kognitiv terapi for skolevegring, angst mm.

Tilknytningsorientert, mentaliseringsbasert miljøterapi, praksisnært og med særlig fokus på barneverntjenestens målgruppe

Motiverende Intervju (MI), praksisnært og med særlig fokus på barneverntjenestens målgruppe

Sensomotorisk regulering, praksisnært og med særlig fokus på barneverntjenestens målgruppe 

CPS Samarbeidende problemløsning, praksisnært og med særlig fokus på barneverntjenestens målgruppe 

Digital kompetanse for foreldre

Flerkulturell forståelse

FOMA- forebygging og mestring av aggresjon