Satellitten – fosterhjem

Avdelingsleder

Avd. leder Pål Iversen 66 98 78 83
Ass.avd.leder Hanne Olaussen 66 98 78 87
Konsulenter Torhild S. Lagerqvist 66 98 78 82
Reidar Standnes 66 98 79 03
Sanam H. Rognes 66 98 78 92

previous arrow
next arrow
Slider

Brusetkollen startet med omsorgsbaser i 2002. Institusjonen så behovet for forsterkede familiehjem for de beboerne som ikke profitterte på en institusjonsplassering, men som også var for krevende til å bo i tradisjonelle fosterhjem.

Omsorgsbase

Et godkjent fosterhjem som er tilknyttet Brusetkollen, der barnet/ungdommen bor permanent.
Tiltak rundt barnet/ungdommen er knyttet opp til den enkeltes behov.

Tilhørighet til avdeling Satellitten

 • Omsorsbasen er tilknyttet avdeling Satellitten.
 • Ved avdelingen er det ansatt: Avdelingsleder, assisterende avdelingsleder, tiltakskonsulenter, og omsorgsbaser.
 • Tiltakskonsulenten har hovedansvar for oppfølging av omsorgsbasen.
 • Avdelingen har et felles ansvar for det enkelte barn/ungdom som bor i omsorgsbasen.
 • Avdelingen har fokus på, og tilbyr opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO).
 • Avdelingen arbeider etter prinsipper om traumesensitiv omsorg, der trygghet, relasjon og følelsesregulering er viktige prinsipper.

Hva tilbys innenfor en plassering i en omsorgsbase?

 • En eller begge av fosterforeldrene er frikjøpt fra å ha annet lønnet arbeid
 • Forhøyet utgiftsdekning til omsorgsbasen utbetales fra Brusetkollen
 • Fast veiledning i hjemmet
 • Deltakelse i veiledningsgruppe og fagsamlinger, og temamøter
 • Tilgang til kurs og utdanning
 • Barnet/ungdommen gis anledning til samtaler med tiltakskonsulenten.
 • Beredskap i forhold til kriser i omsorgsbasen, alltid kontakt med en som kjenner deg
 • Oppfølging av barnet/ungdommen i forhold til skole og fritid
 • Koordinering av kontakt mellom barnet/ungdommen og dens familie
 • Koordinere barnets/ungdommens familie sin kontakt med omsorgsbasen.

Søknad/framgangsmåte

 • Søknad om plass i omsorgsbase sendes til Brusetkollen og behandles i inntaksteam hver tirsdag.
 • Brusetkollen gir skriftlig tilbakemelding i forhold til mottatt søknad.
 • Brusetkollen innkaller til oppdragsmøte der utdypende informasjon om tiltaket gis og barneverntjenesten informerer om saken.
 • Skriftlig avtale inngås mellom den kommunale barneverntjenesten, evt. Bufetat og Brusetkollen.

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger