Satellitten – fosterhjem

Avdelingsleder

Avdelingsleder Pål Iversen 99706296
Assisterende avdelingsleder Hanne Olaussen 95779746

Satellitten 2
Satellitten 3
Satellitten
previous arrow
next arrow

Brusetkollen startet med omsorgsbaser i 2002. Institusjonen så behovet for forsterkede familiehjem for de beboerne som ikke profitterte på en institusjonsplassering, men som også var for krevende til å bo i tradisjonelle fosterhjem.

Omsorgsbase (spesialisert fosterhjem)

Et godkjent fosterhjem som er tilknyttet Brusetkollen, der barnet/ungdommen bor permanent.
Tiltak rundt barnet/ungdommen er knyttet opp til den enkeltes behov.

Tilhørighet til avdeling Satellitten

 • Omsorsbasen er tilknyttet avdeling Satellitten.
 • Ved avdelingen er det ansatt: Avdelingsleder, assisterende avdelingsleder, tiltakskonsulenter, og omsorgsbaser.
 • Tiltakskonsulenten har hovedansvar for oppfølging av omsorgsbasen.
 • Avdelingen har et felles ansvar for det enkelte barn/ungdom som bor i omsorgsbasen.
 • Avdelingen har fokus på, og tilbyr opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO).
 • Avdelingen arbeider etter prinsipper om traumesensitiv omsorg, der trygghet, relasjon og følelsesregulering er viktige prinsipper.

Hva tilbys innenfor en plassering i en omsorgsbase?

 • En eller begge av fosterforeldrene er frikjøpt fra å ha annet lønnet arbeid
 • Forhøyet utgiftsdekning til omsorgsbasen utbetales fra Brusetkollen
 • Fast veiledning i hjemmet
 • Deltakelse i veiledningsgruppe og fagsamlinger, og temamøter
 • Tilgang til kurs og utdanning
 • Barnet/ungdommen gis anledning til samtaler med tiltakskonsulenten.
 • Beredskap i forhold til kriser i omsorgsbasen, alltid kontakt med en som kjenner deg
 • Oppfølging av barnet/ungdommen i forhold til skole og fritid
 • Koordinering av kontakt mellom barnet/ungdommen og dens familie
 • Koordinere barnets/ungdommens familie sin kontakt med omsorgsbasen.

Søknad/framgangsmåte

 • Søknad om plass i omsorgsbase sendes til Brusetkollen og behandles i inntaksteam hver tirsdag.
 • Brusetkollen gir skriftlig tilbakemelding i forhold til mottatt søknad.
 • Brusetkollen innkaller til oppdragsmøte der utdypende informasjon om tiltaket gis og barneverntjenesten informerer om saken.
 • Skriftlig avtale inngås mellom den kommunale barneverntjenesten, evt. Bufetat og Brusetkollen.

 

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger