Foresatte

En ansatt på Brusetkollen har samtale med en av de foresatte

Være foresatte til barn på BARNEVERNSINSTITUSJON

Det kan være mange grunner til at barn eller ungdommer må bo en periode på barnevernsinstitusjon. Som oftest bor barn og ungdom på Brusetkollen kun en liten periode av sin oppvekst. På Brusetkollen er vi opptatt av å jobbe sammen med barna og ungdommenes familie gjennom hele den perioden de bor hos oss. Foreldre og andre foresatte/ familie er viktige personer i barn og unges liv, og vi forsøker alltid å få til en konstruktiv dialog med foreldre der det er fokus på å støtte opp om deres ressurser til å ivareta sitt barns behov. I tillegg til å tilby hjelp med å kartlegge vansker, er oppdraget også å tilby hjelp og støtte slik at familiene i størst mulig grad kan fungere på en positiv måte sammen med sitt barn/ sin ungdom. I samtaler med familie vektlegges barnets / ungdommens nytte av at alle voksenpersoner rundt dem trekker i samme retning. I enkelte tilfeller setter barneverntjenesten begrensninger for slikt samarbeid.

JURIDISKE RAMMER

Barn og ungdom er plassert på Brusetkollen etter ulike paragrafer;

  • § 3-2: Hjelpetiltak med samtykke fra den som har omsorgen for barnet. Ungdom over 15 år må også selv samtykke
  • § 5-1: Barneverntjenesten har omsorgen for barnet / ungdommen
  • 4-8: Forbud mot flytting, eller vedtak om omsorgsovertakelse når barnet bor utenfor hjemmet
  • §§4-1 og 4-2: Akuttplassering

UTVEKSLING AV KUNNSKAP OM BARNET / UNGDOMMEN

Når barn og ungdom flytter til Brusetkollen er foreldres informasjon om sitt barn/ sin ungdom av avgjørende betydning for oss for å lykkes med arbeidet på barnevernsinstitusjonen. Foreldre vil bli bedt om å fylle ut kartleggingsskjemaer, samt inngå i samtaler omkring egne erfaringer om hva som vil kunne være til hjelp for deres barn / ungdom. Gjennom oppholdet legges det opp til tett samarbeid med foreldre. Foreldre er som et utgangspunkt alltid inkludert i ansvarsgruppa, samt at særkontakter har ukentlige samtaler med foreldre pr telefon for å utveksle erfaringer og drøfte ulike problemstillinger. Foreldre involveres i sitt barns/ ungdoms utvikling gjennom samvær, aktiviteter sammen, ukentlige telefonsamtaler og møter. Vi erfarer at institusjonens familiearbeid, i mange tilfeller bidrar til endring i positiv retning ved at barn og foreldre får det bedre sammen.  

SKOLE / DAGTILBUD

Som de fleste foreldre er også vi opptatt av at barn og ungdom som bor på Brusetkollen skal ha et godt skoletilbud, eller annet egnet dagtilbud. Skole er en viktig arena for barn og ungdom, og vi samarbeider tett med skolene i alle saker. Når barn / ungdom flytter inn blir det vurdert om de bør opprettholde sitt skoletilbud eller om et endret skoletilbud skal gis. Her blir dere som foresatte viktige sparringspartnere. For elever i barne – og ungdomsskolen kan Brusetkollen skole og ressurssenter være aktuelt. Institusjonen har hatt samarbeid med skolen i 90 år, og skolen er et regionalt ressurssenter for spesialundervisning. På skolen er det 20 elevplasser. For elever i ungdomsskole og videregående skole kan Holmen skole være et alternativ. Skolen gir et tilpasset undervisningstilbud i små grupper. Alle barn og ungdommer som bor på Brusetkollen skal ha et dagtilbud. Det inngås samarbeid med øvrige instanser som Oppfølgingstjenesten dersom skoletilbud ikke er aktuelt.

VI ØNSKER TILBAKEMELDINGER FRA FORESATTE

Det er viktig for oss at foreldre opplever å bli behandlet med respekt, og at de får den informasjonen de skal ha om sitt barn/ sin ungdom og deres situasjon på avdelingen. Minst hver tredje måned vil vi derfor innhente tilbakemeldinger fra foreldre/ foresatte om hvordan de opplever oppholdet så langt. Dette gjøres for eksempel via en telefonsamtale med særkontakt.