Forebyggende hjelpetiltak

Med lang fartstid i bransjen, stort nettverk av samarbeidspartnere, og bred erfaring med å hjelpe barn, ungdom og familier med store og sammensatte vansker tilbyr Brusetkollen nå hjelpetiltak direkte inn i familien. Listen under er ikke uttømmende, og tiltak vil kunne skreddersys hvert enkelt barn/ ungdom og deres familier i samarbeid med barneverntjenesten. 

Sekundærforebyggende hjelpetiltak

Med lang fartstid i bransjen, stort nettverk av samarbeidspartnere, og bred erfaring med å hjelpe barn, ungdom og familier med store og sammensatte vansker tilbyr Brusetkollen nå hjelpetiltak direkte inn i familien. Listen under er ikke uttømmende, og tiltak vil kunne skreddersys hvert enkelt barn/ ungdom og deres familier i samarbeid med barneverntjenesten.  

Kartlegging

Avdelingen har bred kartleggingskompetanse og har fagpersoner med sertifiseringer til å foreta en rekke evidensbaserte kartlegginger. Gjennom kartlegging kan vi systematisk sørge for at vi får nok kunnskap / blir tilstrekkelig kjent med de vi er satt til å hjelpe. Vi vil se på barnets / ungdommens utviklingshistorie, aktuell kontekst, livssituasjon og fungering, samt aktuelle symptomer som hemmer barnet /ungdommen eller familien. Ut fra gjennomført kartlegging vil vi sammen med familien og samarbeidspartnere kunne velge mellom et sett av anbefalte og evidensbaserte tilnærminger.

 

Råd og veiledning – Barn og ungdom i kontakt med barneverntjenesten kan ofte ha store og sammensatte vansker. De tilfredsstiller gjerne kriteriene for flere psykiske lidelser, og kan iblant sette hjelpeapparatet ut av stand til å tilby god hjelp som treffer. Dette kan føre til at omsorgspersoner blir stående maktesløse og føle seg alene i sine krevende oppgaver. Avdelingen har lang erfaring med å tilby veiledning og støtte til familier i vanskelige livssituasjoner. Råd og veiledning som tilbys vil være fleksibel og pragmatisk og slik kunne tilpasses hvert enkelt barn / familie og deres særskilte behov.

 

Familieterapi – På Brusetkollen har vi tradisjon for alltid å se barnet i en kontekst. Familie kan være biologiske foreldre, fosterforeldre eller ofte begge deler på samme tid. Vi har en tanke om at når et medlem i familien har det vanskelig påvirker dette alle de andre. Alles innspill er viktige i arbeidet med endring, og avdelingen har familieterapeutisk kompetanse med særlig kompetanse på barneverntjenestens målgruppe.

 

Avlastning for familier og fosterfamilierBarn og ungdom med relasjonelle vansker krever noe særskilt av sine omsorgspersoner, og avlastning kan være det som sikrer at barnet kan bli boende i en stabil omsorgsbase over tid. Avlastning for barn med store og sammensatte vansker krever en særskilt kompetanse for at tilbudet skal fungere etter hensikt både for ungdom, barn og omsorgspersoner. Det kan være krevende å tilpasse avlastning slik at barna /ungdommene kan ha glede av tilbudet uten å kjenne seg avvist av familien, samt at omsorgspersoner får en reell pause. Avdelingen har mange års erfaring med å tilby gode avlastningstilbud preget av lystbetonte aktiviteter, fellesskap og tilhørighet, samt trygge og tilstedeværende voksenpersoner med en traumesensitiv tilnærming. Avlastningen kan skreddersys hvert enkelt barn /ungdom og tilbys både individuelt og i gruppe.

 

Miljøterapi i familier –  På Brusetkollen har vi årelang erfaring med å tilby de ungdommene og barna som har det vanskeligst kunnskap om og ferdigheter til å fungere i hverdagen. Vi har lang erfaring med å jobbe tilknytningsorientert i miljøterapien der det arbeides for at ungdommen/ barnet øker sin sosiale kompetanse, og herunder sine muligheter til å stole på voksne. Med miljøterapi inn i familien søkes det å hjelpe omsorgspersoner med å tilby reguleringsstøtte og å romme barnet /ungdommens følelser og uttrykk i samarbeid med kompetente miljøterapeuter.

 

Systemisk arbeid –Brusetkollen ser alltid barnet i en kontekst, og er av den oppfatning at det er viktig for alle barn og ungdommer at de voksne rundt dem klarer å trekke i samme retning. Der barna og ungdommene har store og sammensatte vansker er vår erfaring at dette samarbeidet kan være krevende. Brusetkollen tilbyr hjelp og støtte i det systemiske arbeidet rundt ungdommen og barnet med det mål å støtte opp om omsorgspersonenes ressurser til å ivareta sine oppgaver. Vi har bred erfaring med å involvere barn og ungdom selv i egne møter og eget endringsarbeid. Vi har gjennom mange år gjennomført barne – og ungdomskonferanser, arbeidsgrupper og ulike forum der ungdom har gitt oss tilbakemeldinger om hva som skal til for at de skal tørre å involvere seg i eget endringsarbeid. Vi kan tilby bistand til hjelpeapparatet i dialogen mellom ulike parter, forberede, planlegge og gjennomføre nettverksmøter, forsonende samtaler eller øvrige familiesamtaler.

 

Tiltak mot skolevegring –  Avdelingen har bred kompetanse på skolefravær, samarbeid med ulike skoler, og oppfølging av barn og ungdom med stort fravær. Vi har gode erfaringer i arbeidet med å snu bekymringsfullt fravær ved å arbeide proaktivt på flere arenaer for å få barnet / ungdommen tilbake på skolen. Brusetkollen kan tilby kartlegging av opprettholdende faktorer, utarbeidelse av opptrappingsplan for å komme tilbake på skolen, samt bistand i overganger mellom hjem og skole.

Tiltak i møte med sterke følelsesuttrykk som sinne og aggresjon –  Traumatiserte barn og unge har iblant kraftige følelsesuttrykk som det kan være vanskelig for de som står rundt og forstå og håndtere. Særlig sinne i form av utagering eller trusler kan skape utrygghet og handlingslammelse hos omgivelsene. Brusetkollen har lang erfaring i å forstå og romme sterke følelsesuttrykk hos barn og ungdom. Våre ansatte har kompetanse om ulike evidensbaserte tilnærminger som kan forebygge og dempe konflikter, samt har lang praksisnær erfaring med målgruppen.

Har du noen spørsmål til Brusetkollen?

Ta kontakt med oss i dag

Om du skal bo hos oss,  er foresatt eller pårørende eller om du har noen spørsmål om Brusetkollen sitt virke – ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan svare på.