Solstadlia – ungdomsavdeling

Avdelingsleder

Stina Ghatso

Solstadlia hage 2
Solstadlia bad
Solstadlia hage 3
Solstadlia hage
Solstadlia kj›kken
Solstadlia liten stue (2)
Solstadlia liten stue 2 (2)
Solstadlia liten stue
Solstadlia oppe 2
Solstadlia oppe 3
Solstadlia oppe 4
Solstadlia oppe
Solstadlia spillrom
Solstadlia spisestue 2
Solstadlia spisestue
Solstadlia stue (2)
previous arrow
next arrow

Om avdelingen

Avdelingen er lokalisert i en enebolig i et boligfelt på Hvalstad i Asker.  Det er en døgnbemannet avdeling med  til sammen 15 årsverk.

Beskrivelse av målgruppen

Avdelingen har plass til fem ungdommer i alderen 13-19 år. Den enkelte ungdom får et individuelt tilpasset tilbud ved avdelingen. Ungdommene plasseres etter Lov om barneverntjenester § 3-2, §§ 4-1 og 4-2 eller § 5-1. Avdelingen disponerer en treningshybel. 

Kort beskrivelse av metoder avdelingen benytter

Solstadlia tilbyr tilrettelagt omsorg til ungdommer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi tilstreber å være et «hjem» for ungdommene i den perioden av livet hvor de har behov for å være på avdelingen. Med det menes at Solstadlia skal være et godt sted å bo, med stabile, trygge voksenpersoner, faste kontaktpersoner og en liten gruppe ungdommer å forholde seg til. Vi lager individuelle planer rundt hver enkelt ungdom ut fra deres behov. Vi arbeider for at ungdommene aktivt skal medvirke i planene, og gir dem utstrakte muligheter til å påvirke egen hverdag. Personalet er trenet i samtaleteknikker som fremmer motivasjon og refleksjon hos ungdommen. For at den nødvendige omsorgen skal kunne ivaretas, er det samtidig nødvendig med forutsigbare rammer og rutiner, samt en strukturert hverdag. Alle i personalgruppa er kurset i traumesensitiv omsorg. 

For å kvalifisere for å flytte inn i treningshybelen må ungdommen oppfylle visse generelle kriterier. Dette omfatter blant annet at de må ha en alder og modenhet som gjør at de kan mestre dette, at de har vist evne til å stå i et dagtilbud over tid og at de viser gode samarbeidsevner. I tillegg til de generelle kriteriene, utarbeides det en individuell avtale med den enkelte ungdom, i samarbeid med barneverntjenesten og ungdommens foresatte.

Målet for oppholdet ved avdeling Solstadlia  er at ungdommene skal få god tilrettelagt omsorg slik at de mestrer egen hverdag. I dette inngår  arbeid/utdanning og en aktiv fritid. For de eldre ungdommene er målet at de skal kunne mestre en selvstendig bosituasjon etter endt opphold ved avdelingen. Vi ønsker å gi ungdommene som bor hos oss mestringsopplevelser gjennom aktiviteter, turer og følger opp deres egne fritidsinteresser. Vi lar dem prøve ut, bekrefte og utvikle egne ressurser gjennom aktiviteter og daglige gjøremål sammen med voksne. Ungdommene gis positive opplevelser  og anledning til å bearbeide følelser og reaksjoner de måtte ha knyttet til den situasjonen de befinner seg i.

Avdelingen legger vekt på samarbeidet med familie, barneverntjeneste og øvrig nettverk. Kontakten med familie og nettverk ivaretas med klare besøksavtaler for at barna og ungdommene skal få oversikt over hverdagen, og for å vektlegge og sikre relasjonsarbeidet rundt den enkelte.

Ved overflytting til videre tiltak kan avdelingen bistå barneverntjenesten i det omfanget det er ønskelig, for å gjøre flyttingen mest mulig skånsom for den enkelte.

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger