NYTT MEDLEM I BARNEVERNSUTVALGET

smilende dame

Barnevernsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 19. mars 2021 etter et anmodningsvedtak fra Stortinget.
Disse skal vurdere tiltak for å styrke og bedre rettssikkerheten i alle ledd av barnevernet.

REVIDERT MANDAT

Utvalgets mandat ble revidert av den nye regjeringen i desember 2021, og det er gjort endringer både i mandatet og sammensetningen av medlemmer. Utvalget er supplert med Mimmi Kvisvik, som leder Fellesorganisasjonen (FO) og institusjonssjef ved OSF Brusetkollen, Elin Flatebø.

BARNETS BESTE

Bakgrunnen for opprettelsen av barnevernsutvalget er flere norske barnevernssaker som Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har hatt til behandling. Avgjørelsene i EMD utfordrer legitimiteten og tilliten til det norske barnevernsystemet. Noen av EMDs dommer har bl.a. vist at barnevernets, fylkesnemndas og domstolenes beslutningsgrunnlag, og deres avveining av barn og foreldres motstridende interesser, ikke har vært tilstrekkelige. EMD har slått fast at det er bred enighet, også i folkeretten, om at barnets beste er av overordnet betydning. I tiltak utvalget skal vurdere inngår blant annet å sikre riktig myndighetsutøvelse og begrunnede, etterprøvbare avgjørelser på alle nivå av barnevernet.

GLAD FOR Å KUNNE BIDRA

– At den nye statsråden har valgt å utvide Barnevernsutvalget både med en fra arbeidstakersiden, og med en fra ideell sektor, er gledelig, sier Elin Flatebø.

– Brusetkollen har drevet barnevernsarbeid i hundre år på ideell basis. Jeg kan bidra med en praksisnær tilnærming fordi jeg jobber i feltet, og tenker at det er bra. Dette er spennende med tanke på det ideell sektor representerer av tilbud, og at det perspektivet kommer inn i utvalgets arbeid. Mandatet er endret til å bedre rettssikkerheten i alle ledd av tjenestene av hensyn til barnets beste, helt fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Et av punktene utvalget skal legge til grunn, er at store kommersielle aktører innenfor barnevernet gradvis skal utfases. Jeg veldig glad for å ha blitt oppnevnt i utvalget, og ser fram til å kunne bidra inn i dette arbeidet fra mitt ståsted ved Brusetkollen.
Barnevernsutvalget skal avgi en utredning i form av en NOU 1. mars 2023.