Samarbeidspartnere

METODIKK OG TEORETISK FORANKRING

Er du interessert i å lese mer om dette så gå til institusjonsplanen for utdyping. Her følger kun et lite utvalg av metodikk og teori som står sentralt i vårt arbeid.

TRAUMEBEVISST OMSORG

Kunnskap om utviklingstraumer og traumebevisst omsorg står sentralt på Brusetkollen, og alle miljøterapeuter jobber etter en traumesensitiv tilnærming. For oss innebærer dette at vi jobber systematisk med kartlegging og tilpasning av miljøterapien ut fra den enkeltes behov. Det jobbes kontinuerlig med å forstå og møte ungdommenes behov og hva som ligger bak de ulike atferdsuttrykkene ungdommene viser. For oss handler en traumesensitiv tilnærming om å sikre at vi har miljøterapeuter med kunnskap og kompetanse nok til å møte ungdommene på utviklingsstøttende måter. Dette betyr ofte å tilpasse omsorgen til ungdommens tilstand, og å være tydelige voksne som tilbyr en trygghet og forutsigbarhet i barna og ungdommenes hverdag. Vi har en klar tanke at for å være en trygg voksen må du selv være godt regulert. Våre miljøterapeuter følges derfor tett opp med veiledning både individuelt og i gruppe, slik at de til enhver tid skal være istand til å møte barna og ungdommenes tidvis kraftige uttrykk på trygge måter.

TILKNYTNINGSORIENTERT MILJØTERAPI

Kunnskap og forskning omkring tilknytning er av stor betydning for arbeidet som utføres ved virksomheten.  I tilknytningsorientert miljøterapi er det fokus på at det i all hovedsak er relasjonen som er inngangsporten til endring. For oss er tilknytning og regulering nært knyttet sammen, og for å tilby ungdommene og barna hjelp med følelsesregulering jobber vi aktivt med tilknytningen mellom dem og de voksne rundt dem. 

SAMARBEIDENDE PROBLEMLØSNING OG CIRKLE OF SECURITY

For å fremme miljøterapeutiske mål på alle områder bruker vi samtaleteknikker fra Samarbeidende problemløsning som demper motstand, og fremmer refleksjon og motivasjon. Teknikken gir ungdommen reell medvirkning og autonomi i egen hverdag. Gjennom samtaler hjelper personalet ungdommene i å bearbeide hendelser og fokusere på fremtidsmål.  Avdelingene har en klar og oversiktlig struktur og det legges vekt på at barnet/ungdommen får fortløpende informasjon om kontekst og forestående hendelser. Cirkle of Security (COS) benyttes i forhold til barna.

TRYGGHET OG TRIVSEL

Brusetkollen har opplæringsprogram knyttet til konfliktforebygging og bruk av tvang, og opplæring i rettighetsforskriften. Brusetkollen har inngått en samarbeidsavtale med Bufetat knyttet til opplæring i «Trygghet og sikkerhet» og alle ansatte kurses i dette. Trening og fortløpende oppfølging av «Trygghet og sikkerhet» er satt i system avdelingsvis i henhold til mal for arbeidet. Målet er å sikre beboernes rettigheter, skape felles holdninger og prosedyrer og fremme trygghet i personalgruppa. 

MÅLGRUPPE – SAMARBEID

INNTAK  – HVORDAN FÅR MAN PLASS PÅ BRUSETKOLLEN?

For å få plass på Brusetkollen må Brusetkollen motta en søknad fra BUFETAT. Når søknaden er mottatt innkaller Brusetkollen disse sammen med barneverntjenesten til et avklaringsmøte. Her er målet å utveksle informasjon og vurdere sammen om tilbudet Brusetkollen har tilfredsstiller behovene til barnet / ungdommen.

MÅLGRUPPE – HVEM BOR PÅ BRUSETKOLLEN?

Brusetkollens målgruppe for institusjon er barn og ungdom på omsorgsplasseringer i alderen 6-19 år. Brusetkollen er opptatt av god målgruppe-differensiering. Dette betyr for oss at det blir tatt en helhetsvurdering av barnet / ungdommens behov for oppfølging opp mot den barne – ungdomsgruppa som til enhver tid er på avdelingene. Ungdom som bor på Brusetkollen plasseres i henhold til omsorgsparagrafer. Dette medfører at ungdom ikke kan ha et aktivt eller uavklart forhold til rusmidler ved inntak, samt at de ikke kan ha atferdsuttrykk som kvalifiserer for plassering i henhold til atferdsparagrafer.

SAMARBEID – HVEM ER NATURLIGE SAMARBEIDSPARTNERE FOR BRUSETKOLLEN?

Brusetkollen jobber med en systemisk tilnærming rundt barn og unge, og er opptatt av tett samarbeid med øvrige instanser. Foreldre er en viktig samarbeidspartner. BUFETAT er en viktig samarbeidspartner via tett involvering ved inntak, deltakelse på evalueringsmøter, samt ved telefonkontakt ved behov. Avdelingene rapporterer til BUFETAT etter gjeldende rutiner, samt oftere ved behov. Det er barneverntjenesten som definerer oppdraget for barnet / ungdommen. Dette medfører tett samarbeid med barneverntjenesten gjennom hele oppholdet. Skole er en viktig samarbeidspartner for Brusetkollen, og det opprettes samarbeid med barnets / ungdommens skole ved inntak (LES MER HER UNDER FORESATTE)

STANDARDISERT FORLØP

Opphold på Brusetkollen skal legge til rette for å skape en positiv personlig utvikling for barn og ungdom som bor på institusjonen. For å lykkes med dette er forutsigbarhet og trygghet for barnet, ungdommen og familien en viktig forutsetning. I tråd med føringer fra BUFDIR har Brusetkollen fra og med 2021 innført standardisert forløp for alle plasseringer på institusjonen. Forløpet legger føringer for administrativ oppfølging av barn/ ungdom fra inntak, underveis i institusjonsoppholdet og i overgangen til eventuelle videre tiltak.

Forløpet består av inntaksfase, oppholdsfase og overgangsfase. I inntaksfase er det fokus på å bli kjent med barnet / ungdommen, kartlegge fungering, innhente informasjon fra andre, observere barnet / ungdommen samt gjøre nødvendige analyser for å sikre at tiltak er godt nok tilpasset barnets/ ungdommens behov. I oppholdsfasen er det fokus på at barnet/ ungdommen får nødvendig helsehjelp, at det bidras til økt prososial atferd, skole/ dagtilbud, samt styrking av familie og nettverk sin evne til å støtte barnet/ ungdommen. Alle tiltak som iverksettes skal gjennomføres på en måte som bidrar til å øke barnets / ungdommens utviklingsmuligheter etter oppholdet på Brusetkollen. Plan for overføring skal utarbeides så raskt det er mulig, og gjerne allerede ved inntak. Her skal det legges gode planer for en forutsigbar overgang for barnet / ungdommen. Her er det fokus på hvordan barnet / ungdommen kan ta med seg positive effekter fra institusjonsoppholdet til livet etter Brusetkollen.

Er du interessert i å lese mer om standardisert forløp kan du gå til BUFDIR sin veileder.