STATSRÅD UNDERTEGNET HISTORISK INTENSJONSAVTALE

brussetkollen_innlegg

Ideelle aktører som Brusetkollen har lange tradisjoner i barnevernet i Norge, og er en vesentlig samarbeidspartner for det offentlige. Institusjonen er en selvstendig og uavhengig virksomhet, i likhet med andre ideelle organisasjoner innen barnevernssektoren. De har ikke profitt som formål, og reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller organisasjonens formål.

I dag har barne- og familieminister Kjersti Toppe undertegnet en intensjonsavtale om leveranser av barnevernsinstitusjonstjenester mellom Regjeringen og Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Virke ideell og frivillighet, Abelia og Ideelt barnevernsforum.

– Brusetkollen har fasilitert undertegningen, forteller institusjonssjef Elin Flatebø. Vår institusjon er medlem i Ideelt barnevernsforum og Virke ideell og frivillighet, og vi har ansatte som er organisert både i Fagforbundet og i Fellesorganisasjonen.

 

bildet viser statsråden som signerer avtalen

 

DEN VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNEREN

Intensjonsavtalen er skissert i fem punkter der det er lagt stor vekt på prinsipper for god samhandling som kvalitet, god bruk av offentlige midler, langsiktighet og forutsigbarhet, dialogbasert oppfølging, gjensidig forståelse og utveksling av kunnskap og erfaringer. Avtalen innledes slik:

«Barnevernet skal sørge for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Institusjonsbarnevernet skal å gi trygghet, omsorg og nødvendig behandling til noen av de mest utsatte og sårbare barna og ungdommene i samfunnet vårt. 

Ideelle aktører har lange tradisjoner i barnevernet, og opprettet de første barnevernsinstitusjonene i Norge. Ideelle organisasjoner med røtter i sivilsamfunnet har vært viktige premissleverandører og samarbeidspartnere for det offentlige i utviklingen av velferdssamfunnet. Disse erfaringene er et viktig bidrag inn i det arbeidet som ideelle aktører utfører som en del av den offentlige velferden. 

Intensjonsavtalen fastsetter prinsippene for overordnet strategisk samarbeid mellom staten v/Regjeringen Støre og ideell sektor knyttet til ideell sektors tilbud av barnevernsinstitusjoner. Intensjonsavtalen nedfeller visjonen for samarbeidet og samarbeidsform.

Bakgrunnen for intensjonsavtalen er at partene deler en overordnet målsetning om å ivareta barnas behov innen institusjonsbarnevernet. Det er videre et felles mål å øke andelen av plasser i ideelle barnevernsinstitusjoner».

 

FLERE IDEELLE INSTITUSJONSPLASSER

Partene tar utgangspunkt i det anmodningsvedtaket Stortinget fattet for fem år siden, om nettopp å øke den ideelle andelen barnevernsinstitusjonsplasser til 40 prosent innen 2025.

Flatebø utdyper:

– Dette er en konkretisering og en ytterligere forsterkning av stortingsvedtaket som kom i 2018. Det er positivt at det er konkretisert overordnede prinsipper for samhandling og dialog. Dette fordi jeg tenker at en intensjonsavtale skal gi retning inn i det arbeidet som både Bufdir og Bufetat utfører når de skal skaffe institusjonsplasser. Det har også stor betydning for oss i forhold til vår tilrettelegging og rigging av tilbud. Det gir oss en klar og god retning inn i dette arbeidet.

Jeg er veldig glad for at vi har en statsråd som er så tydelig på økningen av plasser i ideelle barnevernsinstitusjoner, samt de overordnede rammene for å få dette til.

 

bildet viser noen mennesker på uteplassen på Brusetkollen