Spesialisert fosterhjem

Hva skal til for å bli et spesialisert fosterhjem for Brusetkollen?

Brusetkollen søker hjem som ønsker å utgjøre en forskjell til et barn eller ungdom som trenger trygge voksne og en raus familie. Det finnes ingen absolutte krav om hva som skal til. Nedenfor er det noen punkter, men det aller viktigste er å møtes til et uforpliktende møte for begge parter. Rekruttering hos oss innebærer samtaler og kurs (TBO-F). 

Vi søker familier som:

 • ønsker å gi et barn eller ungdom mulighet til å bo i en familie
 • består av to voksne, men enslige kan vurderes
 • kan ha egne barn i familien
 • har ekstra energi og overskudd til å være en ressurs for barn/ungdom
 • evner å gi god utviklingsfremmende omsorg
 • er trygge voksne, som tåler sterke smerteuttrykk fra barn/ungdom
 • evner å skape trygghet og forutsigbarhet for barnet/ungdommen
 • har gode samarbeidsevner og må kunne samarbeide med biologiske foreldre og familie i tillegg til samarbeidsparter som barneverntjeneste, BUP, lege, skole osv.
 • har egen og egnet bolig, god helse, ordnet økonomi og plettfri vandel

Vi tilbyr:

 • Omsorgsbase tilknyttet avdeling Satellitten, familie- og fagavdeling.
 • Fast veiledning i hjemmet
 • Deltakelse i veiledningsgruppe og fagsamlinger, og temamøter
 • Tilgang til kurs og opplæring
 • Barnet/ungdommen gis anledning til samtaler med konsulenten.
 • Beredskap i forhold til kriser i omsorgsbasen fordeles mellom konsulentene tilknyttet avdelingen, og man møter alltid noen en som kjenner barnet/ungdommen, fosterfamilien og saken
 • Oppfølging av barnet/ungdommen i forhold til skole og fritid
 • Koordinering av kontakt mellom barnet/ungdommen og dens familie
 • Koordinere barnets/ungdommens familie sin kontakt med omsorgsbasen.
 • Ved avdelingen er det ansatt: Avdelingsleder, assisterende avdelingsleder, tiltakskonsulenter, og omsorgsbaser.
 • Tiltakskonsulenten har hovedansvar for oppfølging av omsorgsbasen.
 • Avdelingen har et felles ansvar for det enkelte barn/ungdom som bor i omsorgsbasen.
 • Avdelingen har fokus på, og tilbyr opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO-F), og andre fagkurs
 • Avdelingen arbeider etter prinsipper om traumesensitiv omsorg, der trygghet, relasjon og følelsesregulering er viktige prinsipper.
 • En eller begge av fosterforeldrene er frikjøpt fra å ha annet lønnet arbeid
 • Forhøyet utgiftsdekning til omsorgsbasen utbetales fra Brusetkollen
 • Pensjonsordning
 • Forsikringer

Å bli fosterhjem for Brusetkollen innebærer at man blir en del av et fellesskap og en avdeling, med barnets beste i fokus.

 

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å være spesialisert fosterhjem?

Les intervju med èn av våre omsorgsbaser